Analýza pozemkového vlastníctva

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa St, 24/01/2018 - 20:56

Analýza pozemkového vlastníctva pozostáva z údajov o parcelách, vlastníkoch a spoluvlastníckych podieloch (vlastníckych vzťahoch), ktoré sú vzájomne prepojené.
Údaje sú zoskupené v nasledujúcich vrstvách a tabuľkách tzv. Registra pôvodného stavu (RPS).
1. RPS - Parcely (grafická vrstva aj tabuľkové údaje)
2. RPS - Vlastníci (len tabuľkové údaje)
3. RPS - Vlastnícke vzťahy (len tabuľkové údaje)

Možné je pripojiť aj vrstvu, ktorá obsahuje ťarchy (vecné bremená) a prepojiť ju priamo na parcely.

Podstatné rozdiely oproti bežnému prezeraniu údajov katastra nehnuteľností sú:
1. Sumárne údaje pre jednotlivých vlastníkov, t.j. zoznam jeho všetkých spoluvlastníckych podielov, počet parciel v jeho vlastníctve a sumárna výmera pozemkov v jeho vlastníctve v danom katastrálnom území
2. Spoluvlastnícke podiely každého vlastníka pre všetky jeho parcely s vypočítanou výmerou každého príslušného spoluvlastníckeho podielu – pre konkrétneho vlastníka dostaneme výpis jeho spoluvlastníckych podielov s vypočítanou výmerou
3. Každý vlastník má priradené vlastné tzv. „osobné číslo“, ktoré ho odlišuje od vlastníkov s rovnakým alebo podobným menom  a kód určujúci „typ vlastníka“ (známy, neznámy, štát, obec...)  – tieto údaje rozširujú  možnosti vyhľadávania a výberu

RPS – Parcely
Je to tzv. „vlastnícka mapa“ - vrstva obsahuje len parcely, ku ktorým sa viažu vlastnícke vzťahy, t.j. sú na listoch vlastníctva – parcely CKN, ktoré sú na LV a parcely EKN. Vrstva neobsahuje parcely CKN, ku ktorým nie sú evidované vlastnícke vzťahy – tzv. nevysporiadané parcely.

Parcely možno vyberať, resp. filtrovať v zozname podľa rôznych kritérií - medzi nové možnosti patrí napr. zobrazenie a vyhľadanie duplicitného vlastníctva. Vyhľadávanie pomocou formulára a vyhľadávanie priamo v tabuľke sú rovnocenné – tabuľka navyše umožňuje aj prehľadávanie zoznamu, prípadne jeho zoradenie napr. abecedne podľa priezvisk alebo podľa veľkosti výmery atď.

Na zistenie, ktoré parcely sú tzv. spoločné nehnuteľnost (urbársky majetok) použijeme kódy 1 (nie je spoločná nehnuteľnosť) a 2 (je spoločná nehnuteľnosť t.j. urbársky majetok) 

RPS – Vlastnícke vzťahy
Tabuľka obsahuje všetky spoluvlastnícke podiely s vypočítanou výmerou každého spoluvlastníckeho podielu. Ak si podľa osobného čísla v tabuľke vlastníckych vzťahov (spoluvlastníckych podielov) vyfiltrujeme príslušné spoluvlastnícke podiely, dostávame zoznam vlastníctva konkrétnej osoby s výpočtom veľkosti (výmery) jednotlivých spoluvlastníckych podielov.

RPS – Vlastníci
Sumárne údaje tejto tabuľky sú najväčším prínosom vrstvy Analýza pozemkového vlastníctva – pre každého vlastníka poznáme jeho presný počet parciel (spoluvlastníckych podielov) a príslušnú sumárnu výmeru. Vlastníci, ktorí sa v údajoch katastra nehnuteľností vyskytujú viacnásobne, sú spolu s ich vlastníctvom zlúčení – t.j. počet vlastníkov je znížený a blízky reálnemu stavu.
V tabuľke je možné nahradiť vlastníctvo spoločných nehnuteľností (urbárske pozemky) jedným vlastníkom (urbárom), čím pre ostatných vlastníkov získavame prehľad o ich vlastníctve mimo podielov v pozemkovom spoločenstve (urbári).
V zozname vlastníkov je možné vyfiltrovať vlastníkov podľa typu, teda známych vlastníkov (kód – 0), neznámych vlastníkov (kód – 3), správcov štátáneho majetku (kód – 1), správcov obecného majetku (kód – 2) ...

Ukážku analýzy pozemkového vlastníctva nájdete tu.

Analýza pozemkového vlastníctva 2017 - Hrkovce
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8