Parcely – vyhľadávanie v katastri nehnuteľností

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 10/07/2015 - 21:38

Vrstva „Parcely (vyhľadávanie)“ je základnou vrstvou zobrazujúcou nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností – obsahuje grafické objekty, ktoré je možné podľa prepojených informácií (vlastník, IČO, číslo LV, druh pozemku...) filtrovať, zobrazovať, prípadne sa „preklikávať“ medzi súvisiacimi informáciami.

Vo väčšine prípadov, ak v katastri nehnuteľností hľadáme nejaký údaj, jedná sa o vyhľadanie parciel podľa istých kritérií (vlastník, IČO...) – preto sme vrstvu „Parcely (vyhľadávanie)“ zaradili do domovského adresára, aby bola viditeľná a použiteľná okamžite po načítaní mapovej aplikácie.

Farebné odlíšenie parciel C-KN (červené pofarbenie) a EKN (zelené podfarbenie) vychádza zo symboliky, ktorá je v katastri nehnuteľností zaužívaná. Je užitočné z toho dôvodu, že okamžite vidíme nielen prekrývajúce sa čierne a zelené čiary (hranice parciel), ale podľa podfarbenia vidíme aj odkiaľ-pokiaľ príslušná parcela siaha. 

Na prvý pohľad tak možno rozlíšiť, ktoré parcely sú tzv. „vlastnícky vysporiadané“ (Parcely C-KN) a ktoré sú „vlastnícky nevysporiadané“ (parcely E-KN) – to neznamená, že nemajú vlastníka, ale že ich hranice  a druh pozemku sa nekryjú s hranicami skutočných druhov pozemkov v katastrálnej mape.

Dostaneme tým napr. informáciu, ktoré pozemky sú vhodné na stavebné účely bez potreby tzv. „majetkoprávneho vysporiadania“, t.j. vyhotovenia geometrického plánu, zmlúv...

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8