Cintoríny

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 15/02/2018 - 19:33

Súbor vrstiev Cintoríny je vhodný na evidenciu hrobových miest s presným polohovým základom (tzv. geodetická presnosť) a ich ľahké vyhľadávanie podľa rôznych kritérií (pochovaný, nájomník, zmluva).
Aby bolo vyhľadávanie, čo najjednoduchšie, sú všetky hroby a súvisiace údaje evidované naraz pre celú obec, teda nie po jednotlivých cintorínoch, pričom označenie hrobu obsahuje aj údaj o tom, v ktorom cintoríne sa hrob nachádza. Výhodou súboru vrstiev Cintoríny je, že umožňuje vizuálnu kontrolu hrobových miest podľa rôznych kritérií – napr. vyfarbenie nezplatených hrobových miest, skončených zmlúv atď.
Prvou vrstvou je Prehľad cintorínov – samozrejme len v prípade, že sa v danej obci nachádza viac než jeden cintorín. Slúži na rýchle vyhľadanie konkrétneho cintorína.

Vrstva Hroby obsahuje grafický a tabuľkový prehľad hrobových miest – ku každému hrobu sú okrem čísla, resp. názvu hrobu evidované ďalšie údaje (typ náhrobku, veľkosť ...) a údaje o pochovaných a nájomníkoch, prípadne zmluvách ktoré sú prepojené na príslušné tabuľky Pochovaní, Nájomníci a Zmluvy.

Súbor vrstiev Cintoríny je možné dopĺňať o nové hroby, pochovaných, zmluvy a nájomníkov – prvky, ktoré predstavujú grafické objekty (hroby), je potrebné nakresliť do mapy a vyplniť príslušné údaje v tabuľke, ostatné prvky (nájomníci, pochovaní, zmluvy) stačí pridať do tabuľky.

Kresbu nového hrobového miesta robíme na podklade ortofotomapy, začneme kliknutím do mapy a postupne pridávame lomové body objektu – kresbu objektu je potrebné ukončiť opätovným kliknutím na prvom bode.

Poradie založenia nových údajov o hroboch, pochovaných, nájomníkoch, prípadne zmluvách môže byť ľubovoľné, ale pre istotu uvádzame príklad, v akom poradí je vhodné pridávať do vrstiev nové prvky.
Poradie zakladania (editovania) nových údajov do tabuliek vo vrstve Cintoríny:
1. Hroby - ak bude nový „Pochovaný“ (zosnulý) umiestnený do nového hrobu, je potrebné v tabuľke „Hroby“ založiť nový „Hrob“ – ten je potrebné súčasne nakresliť do grafiky (Kliknúť na symbol “+“  a nakresliť polygón v tvare pôdorysu nového hrobu (obdĺžnik) – názov hrobu bude v tvare ako ostatné hroby, napr. DT/A/x/x (cintorín/sekcia/rad/číslo hrobu) alebo L_543
2. Pochovaní – v tabuľke pochovaných pridáme nového pochovaného s novým číslom v tvare „Pxxx“ a k nemu priradíme hrob výberom zo zoznamu (xxx – zadáme nasledujúce poradové číslo, ktoré ešte v zozname neexistuje) – k „Pochovanému“ vyplníme číslo „Hrobu“!
3. Nájomca – ak je nájomca, ktorý bude platiť za nového „pochovaného“ novým nájomcom, t.j. ešte sa v tabuľke Nájomcov nenachádza, v tabuľke nájomcov založíme nového Nájomcu s novým číslom v tvare „Nxxx“
4. Zmluvy – ak sa jedná o nového nájomcu, v tabuľke založíme novú zmluvu – k „Zmluve“ vyplníme číslo „Nájomcu“!
5. Hroby - k „Hrobu“ vyplníme číslo „Zmluvy“!  a „Nájomcu“! , prípadne ostatné údaje (trvanie zmluvy od-do, poplatok)
Označenie Pochovaných (zosnulých) identifikačným číslom v tvare „Pxxx“ (napr P123) má len pomocnú funkciu a je zvolené preto, aby sa dali ľahšie rozlíšiť osoby s rovnakým menom a priezviskom. To isté platí pre Nájomníkov (označenie „Nxxx“)

Pri použití v smartfóne môže slúžiť súbor vrstiev Cintoríny aj ako orientačná a navigačná mapa cintorína.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8